Emri i Përdoruesit:      Fjalëkalimi:   
 

I nderuar klient,
Ne rast pamundesie te aksesimit te E-Banking ose nese dyshoni per veprime te pa autorizuara prej jush, jeni te lutur te kontaktoni menjehere ne numrin + 355 44 537000 ose te dergoni nje e-mail ne adresen ebanking@abi.al. Per me teper informacion mbi sigurine e veprimeve tuaja, ju lutem referojuni fushes perkatese ne faqet e brendshme () ose kontaktoni nje nga deget tona.